pon.. cze 17th, 2024

Spedytor jest kluczowym pośrednikiem w procesie transportu międzynarodowego. To osoba, która zajmuje się organizacją i koordynacją przewozów towarów na trasach, także międzynarodowych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli spedytora i zadaniom, które są mu przypisane w obszarze transportu międzynarodowego.


Podstawowe zadania spedytora

Do głównych zadań w zakresie obowiązków spedytora należą:

 • organizacja transportu – spedytor ma za zadanie organizować transport towarów na trasach międzynarodowych. Odpowiada za znalezienie optymalnych środków transportu, takich jak samochody ciężarowe, pociągi, statki czy samoloty, które są odpowiednie do rodzaju towaru, terminu dostawy oraz trasę. Spedytor dba o skoordynowanie procesu transportowego, tak aby towar dotarł do celu zgodnie z planem,
 • dokumentacja i formalności celne – spedytor odpowiada za przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związanej z transportem międzynarodowym. W tym celu musi być dobrze zaznajomiony z procedurami celno-administracyjnymi obowiązującymi na poszczególnych trasach. Spedytor zajmuje się wypełnianiem i przygotowaniem dokumentów, takich jak listy przewozowe, faktury, deklaracje celne czy certyfikaty, które są niezbędne do przewozu towarów przez granice międzynarodowe,
 • koordynacja logistyczna – spedytor pełni istotną rolę w koordynacji całego procesu logistycznego związanego z międzynarodowym transportem towarów. Jest odpowiedzialny za ścisłą współpracę z różnymi podmiotami, takimi jak producenci, przewoźnicy, agencje celne oraz odbiorcy. Spedytor monitoruje postęp transportu, śledzi lokalizację towaru oraz reaguje na ewentualne problemy czy zmiany w trasie, aby zapewnić terminową dostawę,
 • zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenie – spedytor pomaga w zarządzaniu ryzykiem związanym z międzynarodowym transportem towarów. Może doradzać w zakresie wyboru odpowiedniego ubezpieczenia transportowego, które chroni towar przed ewentualnymi stratami, uszkodzeniami czy kradzieżą. Spedytor współpracuje również z firmami ubezpieczeniowymi w przypadku wystąpienia szkód w trakcie transportu,
 • monitorowanie i raportowanie – spedytor jest odpowiedzialny za monitorowanie i raportowanie postępu transportu towarów na trasach międzynarodowych. Dostarcza informacje zarówno klientowi, jak i innym zainteresowanym stronom, dotyczące statusu transportu, terminów dostaw oraz ewentualnych opóźnień czy problemów. Spedytor utrzymuje stały kontakt z zaangażowanymi podmiotami w celu zapewnienia płynności procesu transportowego.

Spedycja międzynarodowa drogowa – jakie akty prawne ją regulują

Spedycja międzynarodowa drogowa, czyli organizacja transportu towarów za pomocą pojazdów drogowych na trasach międzynarodowych, podlega regulacjom różnych aktów prawnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze akty prawne dotyczące spedycji międzynarodowej drogowej.

 1. Konwencja CMR – to konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego (CMR) jest podstawowym aktem prawnym regulującym międzynarodowy transport drogowy. CMR określa prawa i obowiązki przewoźników i spedycji oraz zasady odpowiedzialności za straty, uszkodzenia i opóźnienia w przewozie drogowym. Konwencja CMR jest powszechnie stosowana w większości krajów europejskich i niektórych innych państwach na świecie.
 2. Europejskie przepisy prawa transportowego – W Unii Europejskiej istnieje szereg przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy. Do najważniejszych należą:

  • Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
  • Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 dotyczące warunków uzyskiwania i utrzymania licencji przewoźników drogowych,
  • Dyrektywa 2006/22/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących kontroli drogowych,
  • Dyrektywa 2003/59/WE dotycząca kwalifikacji zawodowych osób prowadzących pojazdy.
 3. Krajowe przepisy prawa – każde państwo ma również swoje krajowe przepisy regulujące międzynarodowy transport drogowy. Przykładowo, w Polsce istnieje Ustawa o transporcie drogowym oraz przepisy wydane przez Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOS) dotyczące transportu odpadów.
 4. Umowy bilateralne i międzynarodowe – wiele państw posiada umowy bilateralne lub międzynarodowe dotyczące transportu drogowego. Takie umowy wpływają na przepisy i zasady regulujące spedycję międzynarodową drogową między tymi państwami.

Spedycja międzynarodowa drogowa jest ściśle regulowana przez akty prawne. Konwencja CMR oraz europejskie przepisy prawa transportowego stanowią podstawę regulacji międzynarodowego transportu drogowego. Warto pamiętać, że oprócz tych ogólnych przepisów, każde państwo ma swoje krajowe przepisy dotyczące spedycji międzynarodowej.

Z kolei spedytor odgrywa istotną rolę w organizacji i koordynacji międzynarodowego transportu towarów. Jego zadaniem jest zapewnienie płynności procesu logistycznego, skoordynowanie różnych podmiotów zaangażowanych w przewóz oraz zapewnienie terminowej dostawy towarów. Spedytor posiada wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności zarządzania ryzykiem, które są niezbędne w obszarze transportu międzynarodowego. Dzięki swojej roli, spedytor przyczynia się do efektywnego działania łańcucha dostaw oraz zadowolenia klientów.

źródło: XL LOGISTICS Transport Spedycja Logistyka