pon.. cze 17th, 2024

O ile budując prywatny dom nie jest potrzebna decyzja środowiskowa, to zupełnie inaczej jest przy wielu inwestycjach biznesowych. W takich przypadkach często konieczna jest ocena, jak ta inwestycja będzie oddziaływać na najbliższe otoczenie, może się bowiem okazać, że ze względu na obowiązujące przepisy nie będzie możliwe wykonanie jej w planowanym kształcie. Zasady związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej są dokładnie określone przez przepisy, w tym w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czy trzeba oceniać oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy planujący proces inwestycyjny są zobowiązani do uzyskania decyzji środowiskowej przed uzyskaniem innych decyzji czy pozwoleń, jeśli planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczy to między innymi pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego, warunków zabudowy, realizacji inwestycji drogowych czy zbierania i przetwarzania odpadów. Wykaz wszystkich przypadków jest znacznie szerszy, dokładnie określają go przepisy odrębne. Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej nie jest jednak tożsamy z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko. Jeśli taki obowiązek będzie, to przy składaniu wniosku należy również dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku niektórych inwestycji, takich jak produkcja środków chemicznych, przetwarzanie ropy naftowej czy prowadzenie stacji demontażu przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane, przy inwestycjach potencjalnie mogących oddziaływać zależy to od decyzji urzędników.

Przygotowanie dokumentów

Na początku, zależnie od rodzaju planowanej inwestycji, należy określić organ odpowiedzialny za wydanie decyzji środowiskowej. Może to być regionalny dyrektor ochrony środowiska, starosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów. W przypadku inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko będzie to przede wszystkim karta informacyjna przedsięwzięcia, natomiast przy projektach mogących zawsze znacząco oddziałujących raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport powinien zawierać dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, a także dokładną analizę jego wpływu na otoczenie i przedstawienie działań mających ten wpływ ograniczyć. Do wniosku konieczne jest także dołączenie kopii mapy ewidencyjnej, a także innych, wymaganych przepisami załączników. Złożenie wniosku podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł.

Procedura wydawania decyzji

Czas postępowania w sprawie decyzji środowiskowej jest uzależniony od różnych czynników, i może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Przede wszystkim procedury znacznie przyspiesza kompletność przedłożonych dokumentów oraz rzetelnie przeprowadzony raport lub wypełniona karta informacyjna, nie będzie wtedy konieczności uzupełnień. Przy inwestycjach mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko dopiero po wstępnej weryfikacji dokumentów podejmowana jest decyzja o ewentualnym przeprowadzeniu oceny oddziaływania. Urzędnicy, mając komplet dokumentów, zapoznają się z nimi i wydają rozstrzygnięcie, albo w formie decyzji środowiskowej, albo w formie odmowy jej wydania.

Budplan.net – opracowanie ekofizjograficzne Warszawa