pon.. cze 24th, 2024

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego określił  wymóg odtworzenia historii eksploatacji UTB, w celu dokonania oceny jego stanu technicznego. Nowe przepisy mają za zadanie uregulować kwestię eksploatacji UTB z jej niewiadomą historią przy zachowaniu wymaganego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania tego typu urządzeń. Wymóg ten obejmuje więc resurs UTB, którego zadaniem jest wyznaczanie granicznych parametrów, których używa się do oceny stanu technicznego. Określa się go na podstawie liczby cykli pracy, a także stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji, biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki użytkowania.

Czym jest resus UTB?

Resus stanowi bezpieczny okres eksploatacji urządzenia. Określa się go na podstawie cykli pracy oraz liczbą godzin prac mechanizmów w stosunku do założonego okresu użytkowania urządzenia z obciążeniem nominalnym. Zaprojektowany okres żywotności konstrukcji UTB określa się z milionach cykli pracy maszyny z obciążeniem zmianowym. Norma projektowana dla mechanizmów wiąże się natomiast z ilością godzin pracy z obciążeniem zmianowym. Resurs UTB oblicza się za pomocą normy ISO 12482-2014, nazywanej Cranes–Monitoring for Crane design working period. Istnieje jednak wiele innych norm, które definiują proces pracy dźwignicy. Do tych mechanizmów należą:

  • ISO 9927 –1 – Cranes. Inspections. Part 1. General
  • PN -ISO 4301 –1 – Dźwignice. Klasyfikacja. Postanowienia ogólne
  • PN -ISO 4301 –5 – Dźwignice. Klasyfikacja. Suwnice pomostowe i bramowe
  • PN -ISO 4306 –1 – Dźwignice. Terminologia. Terminologia ogólna

Żywotność mechanizmów konstrukcji UTB

Ze względu na różną grupę natężenia pracy, dane urządzenia może cechować inna żywotność. Takie dane są możliwe do przejrzenia w dokumentacji producenta lub w dodatkowych certyfikatach, świadectwach oraz na tablicach umieszczonych na wciągniku lub suwnicy. W tym miejscu należy szukać danych potrzebnych do określenia resursu urządzenia. W przypadku suwnic z wciągnikami seryjnymi zaprojektowany okres żywotności sprzętu wynosi 10 lat, zależną rzecz jasna od ilości godzin pracy, czyli resursu mechanizmu podnoszenia. Żywotność mechanizmów konstrukcji UTB zależy więc przede wszystkim od sposobu eksploatacji, na który składa się widmo obciążeń, liczba cykli na godzinę, liczba godzin pracy w ciągu doby oraz liczba dni pracy w roku. To właśnie te zależności wpływają na to w jakim okresie zostanie osiągnięty projektowany resurs.

Cykl roboczy

Istotnym parametrem określającym resurs UTB jest cykl roboczy, określający czynności wykonywane przez dźwignicę. Określa więc podnoszenie ładunku, jego transport oraz powrót na miejsce transportu kolejnego. Cykle pracy mechanizmów przekładają się więc bezpośrednio na cykl roboczy a także żywotność konstrukcji.

Rejestrowanie i obserwowanie stopnia wykorzystania resursu w cyklu rocznym ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na śledzenie historii głównych elementów eksploatacji. Jest również istotne dla dostrzeżenia momentu, w który maszyna powinna zostać poddana przeglądowi technicznemu, co pozwala uniknąć awaryjnego zatrzymania dźwignicy. Należy mieć na względzie, iż mechanizm podnoszenia jest najczęściej wykorzystywanym elementem konstrukcji dźwignicy, więc jego resurs zużywa się szybciej. W przypadku osiągnięcia resursu przez którąś z części konstrukcji należy zlecić lub przeprowadzić jej przegląd specjalny.

źródło: lubritech.com.pl – regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych