pon.. cze 24th, 2024

Pojęcie odpadów medycznych

Odpady medyczne to odpady, które powstają w wyniku udzielenia świadczeń zdrowotnych lub są związane z prowadzeniem badań i eksperymentów naukowych w zakresie medycyny.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Odpady medyczne podzielono na trzy grupy:
1. Odpady zakaźne (niebezpieczne), czyli materiały i substancje zawierające żywe drobnoustroje albo ich toksyny, które wywołują, lub też mogą powodować choroby zakaźne u ludzi oraz innych, żywych organizmów.
Do tej grupy zaliczamy:
– części ciała, organy
– krew, pojemniki na krew oraz konserwanty, które służą do jej przechowywania
– zainfekowane gaziki, podkłady, opatrunki, cewniki, ustniki, wzierniki, bagietki cytologiczne itp.
– zużyte kąpiele lecznicze, aktywne biologicznie, które posiadają właściwości zakaźne
– resztki żywności pacjentów z oddziałów zakaźnych

Odpady zakaźne należy gromadzić i przechowywać w workach lub pojemnikach koloru czerwonego!

2. Odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne – są to odpady, które zawierają substancje chemiczne, wywołujące albo mogące powodować choroby niezakaźne u ludzi oraz innych organizmów żywych lub też mogą być źródłem skażeń środowiska.
W tej grupie znajdziemy:
– pozostałości substancji chemicznych w laboratoriach, czyli chemikalia, odczynniki chemiczne, które zawierają chemiczne substancje
– leki cytotoksyczne i cytostatyczne
– odpady amalgamatu dentystycznego

Odpady te należy gromadzić w workach i pojemnikach o kolorze żółtym!

3. Odpady pozostałe, inne niż niebezpieczne – to odpady medyczne, które nie są niebezpieczne, nie zagrażają zdrowiu i życiu człowieka oraz nie spowodują skażenia środowiska naturalnego.
W tej grupie znajdują się:
– pościel, ubrania jednorazowe
– pieluchy
– opatrunki z materiału lub gipsu
– chemikalia oraz odczynniki, które nie zawierają niebezpiecznych substancji
– odpady socjalno-bytowe wytworzone przez pacjentów
– nieskażone materiały stosowane w leczeniu
– przeterminowane leki inne niż w grupie odpadów niebezpiecznych, niezakaźnych
– ampułki polekowe

Ta grupa odpadów powinna być przechowywana w workach i pojemnikach o kolorze niebieskim, czarnym lub zielonym.

Zapełnienie, wymiana i umiejscowienie worków

Worki, a także pojemniki na odpady medyczne mogą być zapełnione do 2/3 objętości, musi istnieć możliwość bezpiecznego ich zamknięcia. Niedopuszczalne jest ponowne otwarcie worków lub pojemników już zamkniętych. W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, należy umieścić go w całości w większym, nienaruszonym worku/pojemniku. Należy je wymieniać tak często, jak to jest możliwe, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny.  Worki i pojemniki, w których gromadzone są odpady wysoko zakaźne i niebezpieczne, powinny być wymieniane co 24 godziny. Odpady medyczne o ostrych krawędziach np. nożyczki, igły bezwzględnie muszą być gromadzone w pojemnikach plastikowych. Worki wkłada się do koszów jedno lub wielorazowych, które winny być otwierane bezdotykowo lub przy użyciu dźwigni pedałowej, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi odpadami medycznymi.

Odpady medyczne obowiązkowo zbiera się w miejscu ich powstania. Worki i pojemniki muszą być odporne na działanie substancji chemicznych, wilgoć, przedzieranie, przekłucia czy przecięcia.

Oznaczenia worków oraz pojemników

Każdy worek, a także każdy pojemnik muszą posiadać widoczne oznakowanie, które musi określać:
– kod odpadów
– datę rozpoczęcia gromadzenia i datę zamknięcia
– miejsce powstania odpadów
– nazwę i adres wytwórcy odpadów
– czytelny podpis osoby zamykającej worek lub pojemnik

Zgromadzone odpady medyczne przechowuje się w specjalnych, wydzielonych pomieszczeniach – chłodniach, wyposażonych w termometry.